Standardy DS

Adaptační proces

 Tato směrnice určuje adaptační procesy dítěte, přijatého do dětské skupiny Benjamínek. Upravuje postupy pečujících osob, informování rodičů, zápisy o adaptaci konkrétních dětí. Definuje, co sledovat u dětí a rodičů, jak vyvozovat závěry z pozorování a konkrétních reakcí a dále jak postupovat v ojedinělých případech - viz Řešení krizových situací. Jejím cílem je pomoci pečujícím osobám a být návodem při adaptačním procesu. Obsahuje jasné a srozumitelné pokyny pro pečující osoby a jejich komunikaci s rodiči i dítětem.

ADAPTACE - psychická zátěž pro rodiče i dítě. Znamená vyšší nároky na personál, je nutné přistupovat individuálně ke každému dítěti i rodiči, a to po vzájemné dohodě. Je třeba si uvědomit, že rodič je hlavním partnerem, který může ulehčit či ztížit práci s dítětem. Při adaptačním procesu je nutné mít stále na paměti věk dítěte a prostředí, z nějž do dětské skupiny přichází.

1 PERSONÁL

 • Nutné sociální a komunikativní předpoklady, citlivost, vnímavost, všímavost, umění uklidnit dítě, rodiče i sebe.

 • Ověření, že se rodiče seznámili s navrženým adaptačním procesem a souhlasí s ním.

 • Pro konkrétní dítě je určena konkrétní odpovědná pečující osoba, která má zodpovědnost za rozhovory s rodiči a zápis do portfolia.

 • Zapisuje pravidelně do portfolia dítěte pokrok v adaptačním procesu, min 1x týdně do jeho ukončení.

 • Zaznamenává do portfolia rozhovory s rodiči včetně data a výstupy a závěry z nich.

 • Zaručuje rodiči, že podle dohodnutého postupu adaptace se skutečně postupuje.

 • Zaručuje zvýšenou individuální pozornost ve specifických případech a konzultuje s kolegyněmi či odborníkem, pokud si není jista svými závěry.

2 RODIČE

 • 1. kontakt - informace po emailu či telefonu

 • 1. osobní informační schůzka v DS - popis v části 4 PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

 • Domluva na individuálním procesu adaptace, vysvětlení, co je možné, uklidnění

 • Vhodné zapojit do procesu adaptace, nabídnout konzultace, rozhovory o konkrétních událostech (pláč, apatie, stesk, potřeba pomocníčka, ignorace jídla, pomočování apod.)

 • Domluva s personálem, kdy je ukončen proces adaptace.

3 POZOR NA:

 • Chaotičnost, necitlivost, předčasné závěry

 • Vždy nejprve zjistit potřeby rodičů a dětí.

 • Nezapomenout prostudovat dotazník o dítěti Příloha č. 2

 • Zápisy do portfolia jsou nutné!!!! Například pro případy suplování.

 • Vždy je třeba se individuálně přizpůsobit konkrétnímu dítěti, neexistuje univerzální plán adaptace.

 • Pravidelně zapojovat a informovat rodiče.

4 PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

 1. Rodiče nevychováváme, ctíme jejich výchovu, citlivě vysvětlujeme.

 2. Nečiníme předčasné závěry, dlouhodobá opatření navrhujeme min. po 14 dnech docházky.

 3. Postup adaptace domlouváme předem na 1. osobní schůzce v DS, nikoliv první den nástupu dítěte do školky. Domluvu je třeba vždy zapsat.

 4. Nasloucháme potřebám rodičů, ale citlivě vyhodnocujeme, co je možné v rámci provozu a rodiče taktně upozorníme, co je možné a co ne. Například svačit v šatně, běhat s jídlem, hrát si v době odpočinku apod.

 5. Varujeme rodiče před přehnanými očekáváními nebo naopak povzbuzujeme při dlouhodobější potřebě adaptace.

 6. Vždy podáváme pravdivé informace, ale nestrašíme. Každý i malý pokrok pochválíme.

 7. Ranní příchod jsme schopni přizpůsobit biorytmu dítěte.

 8. Zapisujeme průběh adaptace včetně opravných prostředků, rozhovorů s rodiči, vyhodnocení efektivity apod.

 9. Organizujeme společné akce pro rodiče s dětmi, Dny otevřených dveří, tematické akce, kde mohou rodiče sledovat chování dítěte ve společnosti dalších dětí a sledujeme potenciální nové děti v kolektivu. Neformálně hovoříme s rodiči, získáváme důvěru.

5 POSTUP PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ DO DS BENJAMÍNEK

Děti přijímáme na základě volné kapacity a první osobní návštěvy rodiče s dítětem přímo v DS. Návštěva má za cíl: vzájemně se seznámit, prohlédnout si prostory, probrat Plán výchovy a péče a Provozní řád naší dětské skupinky, odpovědět na otázky.

V případě zájmu o nástup do DS dohodnout datum nástupu, předání dokumentů potřebných k nástupu do DS, přidělení značky a první dohodu o adaptačním procesu dítěte.

 • Příprava na příchod nového dítěte, případné posílení personálu DS na určený den. Označení místa v šatně, přečtení Dotazníku o dítěti, převzetí dokumentů potřebných pro nástup do DS a kontrola jejich správnosti. Určit značku a popsat ji jménem dítěte , jmenovku na lahvičku, dopsat dítě do seznamů značek a zkontrolovat čistotu a označení ložního prádla. Určit pečující osobu zodpovědnou za adaptační proces dítěte.

 • V den nástupu: přebrat dítě, ukázat mu jeho místo v botníčku, rychle rodiče informovat o začátku adaptace a vzít si telefonní kontakt, na který volat v případě potřeby. Při odchodu citlivě informovat o průběhu prvního dne.

 • Zapsat průběh prvního dne do Portfolia a pokračovat v adaptačním procesu, zapisovat průběh min. 1x týdně.

 • Adaptace dítěte končí ve chvíli, kdy dítě samostatně zvládá pobyt v DS a rodič souhlasí s ukončením adaptačního procesu.

 • V případě vícečetných odchylek od tohoto adaptačního plánu DS Benjamínek po dohodě pečujících osob se navrhne úprava Adaptačního plánu DS Benjamínek

Zpracovala: Bc. Simona Vroblová Váchalová                                           Klatovy 1.4.2022

Adaptace - pomoc dětem

Před přihlášením

 • Domluvte si termín a přijďte s dítětem do školky předem, seznamte se s prostředím, s personálem.

 • Všechny otázky vyřešte ještě před nástupem - ptejte se na všechno, co vás zajímá, žádný dotaz není hloupý.

 • Přečtěte si předem všechny dostupné dokumenty o skupince a prohlédněte fotografie z činnosti školky.

 • Každé dítě je individualita. Seznamte personál se specifiky jeho povahy, ulehčíte mu tak nástup (např. nemá rád fyzický dotek, nereaguje na utěšování, potřebuje pochovat, uklidní ho dudlík, velkou potřebu vykoná pouze do plínky apod.)

 • PŘEDEM DŮRAZNĚ UPOZORNĚTE NA VŠECHNY MOŽNÉ ALERGIE A MOŽNÉ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE VAŠEHO DÍTĚTE!!!

Před nástupem do skupiny

 • Zaveďte si rituály. Každý den vstávejte přibližně ve stejnou dobu, jezděte pokud možno stejnou cestou, používejte stejnou krabičku na svačinku

 • Svačinku mu ukažte, ať ví, na co se může těšit. Pozor na malé kousky, které by mohly zaskočit, pecky z ovoce apod.

 • Všechny věci dítku podepište, nebude se tak moci stát, že se s jiným dítkem utká v boji "moje/tvoje"

 • Dejte mu hlavně v prvních dnech do školky oblíbeného plyšáčka pro uklidnění. Vyvarujte se ale jiných hraček, dítě se pak soustředí na hlídání svých hraček před ostatními dětmi, je to pro něj zbytečný stres.

Po nástupu do skupiny

 • Zaveďte si rituál loučení - pomoc se svlékáním, objetí a pryč 

 •  Důvěřujte nám prosím, pokud by bylo vaše dítě dlouho nešťastné, kontaktujeme vás. Zkušenost ale praví - většina dětí pláče jen malou chvilku.

 • Vydržte!!! Po určitém čase se stává, že dítě začne plakat. To ve chvíli, kdy mu připadá, že už ve skupině všechno zná. Toto období přichází cca po 14 dnech docházky a trvá cca též 14 dní. Pokud ho zvládnete vy jako rodiče, zvládne ho i vaše dítě. Je třeba trpělivost, láska a důslednost!! Rituály pomáhají.

 • Pokud vaše dítko nechodí do skupinky celý týden, doporučujeme docházku minimálně 2 dny (dopoledne) a to za sebou. Lépe si tak na prostředí zvyká.

 • Pokuste se zařídit si svůj časový program tak, abyste mohli své dítko vyzvedávat přibližně ve stejnou dobu.

 • Oznamte personálu vždy, když dítě vyzvedává ze skupinky někdo jiný než obvykle.

PAMATUJTE!! NEJVÍCE ZÁLEŽÍ NA PŘÍSTUPU RODIČŮ, ZAHOĎTE OBAVY, ON/ONA TO ZVLÁDNE 

Děkujeme za důvěru!! Tým DS Benjamínek  

BOZP v podmínkách DS
 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a pečujících osob v dětské skupině Benjamínek. Vnitřní směrnice vycházející z těchto legislativních dokumentů a upravuje podmínky provozu v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro děti i zaměstnance.

Legislativa zákoník práce a zákon č. 262/2006

Zákon č. 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek BOZP

Zákon č. 247/2014 Sb o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

NV č. 495/2001 Sb o poskytování ochranných pomůcek

NV č 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV č. 375/2017 Sb o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek

NV č. 201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů

NV č. 361/2007 Sb o podmínkách ochrany zdraví při práci

Odpovědnost za BOZP nese zaměstnavatel i každá osoba, která má v kompetenci dávat úkoly jiným zaměstnancům (dále odpovědná osoba).

 • Zaměstnavatel či odpovědná osoba hradí zaměstnancům náklady na zpracování zdravotního posudku potřebného k výkonu pracovní činnosti oproti dokladu od lékaře.

 • Zdravotní pomůcky kupuje výhradně zaměstnavatel či odpovědná osoba, není možné, aby si je proti dokladu kupoval zaměstnanec sám.

 • Odpovědnou osobou v rámci našich DS je: ředitelka DS a vedoucí chůva.

 • Zaměstnanec je povinen se podílet na zajištění bezpečného prostředí pro děti i dospělé (zamezit všemu, co by mohlo ohrožovat děti i dospělé, je povinen odstranit či upozornit na toto nebezpečí zaměstnavatele či odpovědnou osobu).

 • Každý, kdo nastoupí do DS, musí být proškolen v BOZP na konkrétní pracovní pozici: hlavní uzávěry vody a plynu, elektřina, specifika pracoviště apod. Konkrétní pracovní podmínky pro danou pozici apod.. Neexistuje univerzální proškolení.

 • Zdravotní způsobilost a podrobení lékařské prohlídce, u nás kategorizace 1: může být prohlídka provedena u obvodního lékaře zaměstnance. V prohlídce musí být stanovena epidemiologická závažnost pozice a musí být též vystaven zdravotní průkaz.

 • Školení BOZP musí být vždy aktualizované, pokud nastane nějaká změna v provozu.

 • BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují v prostoru DS - rodiče, dodavatel oběda, zaměstnanci apod.

 • Pokyny pro rodiče vyvěšeny viditelně - za jakých okolností se mohou pohybovat tyto osoby na pracovišti. Jak předávat dítě, jak se pohybovat, jestli hrozí riziko úrazů a jak jim předcházet. Viz příloha č. 1

 • Na DS se vztahují všeobecně stanovená pravidla v rámci legislativy

 • Po celou dobu poskytování péče o dítě je nutné mít platnou pojistnou smlouvu a v jejím rámci je vhodné mít pojistku odpovědnosti při výkonu povolání - každý zaměstnanec sám.

Vnitřní prostory:

 1. Dbát na soustavné vyhledávání rizik - pozor na ostré hrany nábytku, horká topicí tělesa, rozbité hračky apod - ihned eliminovat

 2. Rizika pro zaměstnance - v kuchyni, v koupelně

 3. Stanovená minimální volná plocha na dítě je 3m2. Je nutné dbát na to, aby v rámci provozu nebyly tyto provozy užívány k jiným činnostem (stěhování nábytku na volné plochy apod.).

 4. Prostory musí být uzpůsobeny potřebám dětí (výše nábytku, materiál, neklouzavá podlaha apod.), pozor na alternativní prvky, nábytek a nevědomky vytváření rizikových míst.

 5. Zajištění poskytnutí první pomoci - určený zaměstnanec, organizující první pomoc - vedoucí chůva v DS.

 6. Vybavení lékárničky není určeno, ale musí být vhodně vybavená pro potřeby dětí a se zohledněním aktuálního provozu. Nově musí být lékárnička i v denní místnosti - pozor, nesmí být přístupná dětem.

 7. Zpracovaná pravidla pro bezpečný pohyb dětí příloha č. 2: např. povrch podlahy z něj vyplývající nebezpečí, nábytek a jeho hrany, uvolnění, nesprávně poskládaný nábytek apod. - kontrola upevnění jednou za půl roku, zapsáno v této směrnici.

 8. Ukládání nebezpečných látek - savo, desinfekce apod.. Musí být ukládáno samostatně v oddělené místnosti bez přístupu dětí, s umožněným větráním, řádně označené, zamezit přístupu nepovolaných osob, uchovávat v původním obalu. Technický list nebezpečné látky - postupy práce s ní, ukládat. Sava a jiné prostředky obsahují piktogramy, které znázorňují nebezpečí konkrétní látky a jak se k ní chovat.

Venkovní prostory - pohyb dětí a pečujících osob mimo prostory DS:

 • Je třeba zohlednit hlavní aspekty nebezpečí, které by mohlo nastat. Přecházení silnice, útěk dětí z řady, jízdní kolo na chodníku, psi za vraty či před vraty, mrtvé zvíře na chodníku, nebezpečné odpadky po cestě, nadměrný náklad na chodníku, nejdou semafory, práce na silnici na přechodu pro chodce, velký hluk z práce na silnici, nepořádek na hřišti, nepovolané osoby na hřišti, znečištěné hrací prvky apod.

 • Mimo prostory DS vždy nosit dětské vesty, s dětmi do 3 let používat provaz s oky nebo "žížalu".

 • Musí být přítomen vždy dostatečný počet pečujících osob.

 • V případě úrazu je třeba rozdělit role, kompetence a zodpovědnost.

 • Vždy nosit mobilní telefon a v něm uložená všechna potřebná telefonní čísla.

 • Určit předem kompetence: Kdo kontaktuje rodiče, kdo ošetří úraz, kdo má na starosti lékárničku při pohybu venku mimo dětskou skupinu, kdo se stará o její doplňování:

 • Provádět s dětmi nácvik pohybu venku mimo prostory DS, zvláště při nástupu více nových dětí nebo nového zaměstnance.

 • Veřejné hřiště: vždy je nutná prohlídka prostoru před vstupem na něj - určit odpovědnou osobu na prohlídku prostor a eliminovat nebezpečí.

 • Vždy zabezpečit stálý dohled nad dětmi, průběžně kontrolovat správný počet dětí.

 • Herní prvky musí být úměrné věku dětí, aktivity s dětmi předem zkonzultovány, pozor na rozptyl možných aktivit vzhledem k věku dětí.

 • Nutné poučovat o BOZP hravou formou i děti a toto zapisovat do vnitřního dokumentu.

 • Zahrada musí mít platný řád a obsahovat prvky, které tam opravdu jsou.

 • Je nutné provádět revize prvků a písku a dále nutná vizuální kontrola cca 1 za 14 dní a případná nebezpečí odstranit. Pozor na vlivy vnějších faktorů.

 • Písek se musí měnit min. jednou za rok a mít o tom založený doklad. Dříve, pokud míra znečištění dosahuje vysokých hodnot.

 • Pozor na únikové východy a jejich uzavření: branky, poničení plotu apod. Musí být odhaleno v rámci prohlídky venkovního prostoru před vstupem dětí.

 • Dbát na rozmístění personálu tak, aby bylo po celou dobu vidět na všechny děti.

 • Trávení času v přírodě (výlety apod.) - vždy v souladu s PVP a vnitřními pravidly. Vždy mít dostatečný počet pečujících osob a lékárničku s sebou. Na dlouhodobé výlety musí být navýšen počet personálu.

 • Předávání dětí mimo prostory DS musí být stanoveno ve vnitřních pravidlech: kde, kdy, kdo. Velmi výjimečně a proti podpisu, vždy o tom informovat výkonného ředitele.

Střídání personálu - v počtu přítomného personálu je třeba zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pohyb v DS a věk dětí. Personál se navyšuje v případě vyššího počtu nově nastupujících dětí, případně při nástupu nové pečující osoby je v tomto smyslu třeba zohlednit její zkušenosti s péčí o děti v DS. Provoz musí být bezpečný a plynulý. Výjimka počtu pečujících osob není možná. Je vhodné mít v zásobě pečující osobu na využití při krizových situacích.

Prevence zdraví: Povinností každého zaměstnance je bezodkladně oznamovat jakýkoliv úraz. Svůj i dětí. Je nutné zajistit zápis do knihy úrazů. Zapisovat do ní v příloze i BOZP prohlídky a proškolení.

Léky dětem nepodáváme, pouze výjimečně a krátkodobě. Když ano, tak na základě písemné žádosti rodiče včetně: přesného dávkování, doporučení lékaře, na jakou dobu je to požadováno a určit odpovědnou pečující osobu a podpis rodiče i peč. osoby.

Zařazení tzv. ranního filtru - tzn. Při přebírání dětí kontrolovat zdravotní stav - předcházení úrazu či újmy na zdraví. Případná zjištění ihned zapsat do knihy s datem a hodinou.

Přítomnost rodičů v prostorech DS - neseme za ně odpovědnost, tedy je nutné stanovit, za jakých okolností se rodič může pohybovat v DS: Stanoven postup při návštěvě rodičů při první info schůzce, při předávání dětí, při společných akcích apod. stanovit odpovědnost za děti. Viz příloha č. 1

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí:

 • Zákonem dáno očkování, potvrzeno lékařem před nástupem do DS

 • Potvrzení o bezinfekčnosti v epidemiologicky nebezpečné době, dle nařízení vlády

 • Postup při úrazu: nastavena pravidla, újma a úrazové pojištění při provozu (zranění dítěte při aktivitě ve vnitřních prostorech apod). Vnitřní pravidla jsou součástí smlouvy s rodiči, při jakékoliv změně je třeba to rodičům oznámit.

 • Děti nelze předat jiné osobě než je stanoveno ve smlouvě nebo předem oznámeno rodičem.

 • Aktivity volit úměrně věku, pozor na rychlou únavu malých dětí.

 • Poučení dětí adekvátně jejich věku (forma hry) a zapsat do knihy k poučení o BOZP

 • Úrazová pojistka pro děti - případné úrazy v DS nejsme schopni zohlednit, pokud nespadají do újmy v rámci pojištění DS.

Požární ochrana

Zákon člení činnosti do 3 kategorií, dětské skupiny spadají do zvýšeného požárního nebezpečí jako stavby určené pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace - děti do 3 let. Vyšší nároky na zabezpečení a dokumentaci, řešení s technikem požární ochrany - řeší majitel objektu.

Kontrolní činnost

Vykonává zaměstnavatel - 1x ročně kontroluje a provádí záznam.

Vedoucí chůva - provádí průběžně a kontrolu zapisuje do knihy: úrazy, BOZP a požární kniha

Státní úřad inspekce práce - zaměřuje se na BOZP a zaměstnanost, zahajují kontroly na podnět i namátkově.

Krajská hygienická stanice - HACCP, dodržení hygienických požadavků, pravidelné proškolení z hyg. minima.

Krizové situace a jejich řešení

Modelové scénáře a rozdělení rolí. Ve Vnitřní směrnici č.6 zpracovány konkrétní postupy na:

 • Nevyzvednuté dítě, dítě vyzvedává jiná osoba, než je stanoveno, dítě nechce jít s osobou, která ji má vyzvednout.

 • Výpadek proudu, neteče voda, prasklo potrubí, je cítit plyn - hlavní uzávěr, plán evakuace, netopí topení, hoří

 • Úraz dítěte, úraz pečující osoby - posloupnost činností, jak ošetřit viz příloha č.2, informovat rodiče, určit pověřenou osobu, rozdíl mezi újmou a úrazem www.detstvibezurazu.cz

 • Požár - vždy je nutno hlásit požár ze zákona, hlídat požární hlásič, co dělat, když spustí, jak ho vypnout /došla baterka, stačí vyměnit, když spustí jen jeden hlásič). Kudy vyběhnout, co dělat, kam volat apod.

 • Vytvořit seznam kontaktů, vyvěšená aktuální požární dokumentace u dveří

 • Evakuace - kam jít, jak jít, jak rychle.

 • Nedostatečný počet personálu - pružně reagovat, v záloze plán - co dělat, jak oslovit rodiče, kdy je oslovit, pečující osoba musí být vždy v pracovně právním vztahu s konkrétní dětskou skupinou: PD, DPD, DPČ

 • DŮLEŽITÉ: Transparentní rozdělení rolí, postupy udržovat aktuální, stále vyhledávat možná rizika, aktualizovat telefonní čísla.

Příloha  č. 1 BOZP: Bezpečný pohyb dětí v ve vnitřním a venkovním prostoru DS 

Bezpečnost v DENNÍ MÍSTNOSTI:

 • Nábytek musí být stabilní, zvláště skříňky, které by na sebe dítě mohlo strhnout, připevněné ke zdi.

 • Ostré rohy a hrany nábytku opatřené chrániči, chůze dětí do 3 let může být nejistá.

 • Skleněné plochy úplně eliminovat.

 • Jakékoliv ostré předměty nebo horké nápoje musí být umístěny vždy mimo dosah dětí.

 • Při stolování nepoužívat ubrusy apod.

 • Malým dětem nepodáváme drobné, tvrdé potraviny - buráky, tvrdé bonbony atd. Ani když jim je rodiče dají ke svačince z domova. Hrozí vdechnutí s následným dušením.

 • Elektrické zásuvky v dosahu dětí musí být opatřeny bezpečnostními kryty nebo jejich typ určen pro provoz v dětském zařízení.

 • Horké radiátory a topná tělesa musí být opatřeny kryty.

Bezpečnost v koupelně:

 • Dítě se může utopit i v 10 cm vody. Proto dítě v blízkosti vody musí být neustále pod dohledem.

 • Děti do 4 let nikdy nenechávejte samotné v koupelně, mohou uklouznout a při pádu se uhodit do hlavy.

 • Voda v umyvadlech musí vždy téct z mísicí baterie, děti nesmí mít přístup ke kohoutku s horkou vodou.

 • Nenechávejte velké nádoby s vodou na místech, kam se malé dítě může dostat.

 • Pro nejmenší děti musí být v DS stabilní přebalovací pult se zvýšenými okraji. Použít můžeme i omyvatelnou podložku se zvýšenými okraji.

 • Při přebalování dítěte držíme jednu ruku na dítěti, abychom jej mohli zachytit a zabránit pádu při nečekaném pohybu. Musíme mít všechny potřeby na dosah ruky.

 • Na podlahu v koupelně protiskluzové koberečky a podložky.

 • Pozor na ostré předměty - nůžky a chemikálie, léky, prací prostředky, kosmetiku, pěny atd.

 • Přístroje používané v koupelně umístěte tak, aby vždy byly mimo dosah vody.

Bezpečnost při dopravě

Při pohybu s kočárkem:

 • Vždy dítě připoutejte bezpečnostním popruhem, pád z kočárku znamená obvykle poranění hlavy.

 • Nepřetěžujte kočárek na straně rukojeti - hrozí jeho převrácení.

 • Kočárek je nižší nežli dospělá osoba a může být pro projíždějící vozidla prakticky neviditelný.

 • Nikdy nevjíždějte s kočárkem před sebou do vozovky dokud není jasné, že se provoz zastavil.

 • Pozor na výjezdy pro auta!

 • Kde není chodník, jděte s kočárkem po levé straně tak, abyste viděli blížící se vozidla.

 • Pravidelně kontrolujte brzdy. Zabráníte samovolnému pohybu kočárku.

 • Pokud vám stojí v cestě na chodníku překážka - výkop či špatně zaparkované auto - a vy ji musíte obejít po silnici, uvědomte si, že řidič blížícího se vozidla na to nemusí být připravený.

 • Přenášíte-li dítě na kratších vzdálenostech v korbičce kočárku, v tzn. "klokance", nebo v nosičí na zádech - vždy jej zafixujete bezpečnostními popruhy. Může se vám vysmeknout jedno ucho a těžký úraz je nasnadě.

 • Při vycházce s kočárkem musí být vždy navýšen počet pečujících osob.

Děti ani rodiče v DS nemají přístup do kuchyně, bezpečnostní pokyny jsou tedy vypsány pouze pro rizikové případy. Bezpečnost v kuchyni:

 • Při vaření používejte zadní hořáky a plotýnky a otáčejte rukojetí pánví směrem dozadu nebo do středu, aby nemohlo dojít ke stržení nádob s horkým obsahem.

 • Ujistěte se, že voda vytékající z kohoutku má maximálně teplotu 54 °C.

 • Kabely el. proudu veďte za linkou nebo tak, aby za ně nemohlo dítě přístroj strhnout.

 • Zásuvky a skříňky, které obsahují nebezpečné předměty, zajistěte proti otevření západkou.

 • Horké nápoje a potraviny, těžké předměty a přístroje nestavte na okraj pracovní plochy nebo stolu.

 • Léky, vitamíny, saponáty, odstraňovače vodního kamene, přípravky pro myčku nádobí, leštěnky, čističe skvrn, alkoholické nápoje zásadně nenechávejte v dosahu dětí. Tyto přípravky jsou často nejen jedovaté při požití, ale nebezpečné i při potřísnění kůže nebo očí.

 • Nikdy nepřelévejte chemikálie do obalů od nápojů a potravin. Dávejte přednost balení s bezpečnostním uzávěrem a vždy se ujistěte, že obal je dobře uzavřen.

 • Soustavně dětem vysvětlujte, jak se chovat a jak bezpečně dělat domácí práce.

 • Vyvarujte se spěchu a stresu při práci v kuchyni.

Základní zásady první pomoci v nouzové situaci:

 • Zůstaňte klidní a snažte se uklidnit i zraněné dítě.

 • Volejte tísňová čísla, mějte je napsaná vedle telefonu (155 - záchranka, 150 - hasiči, 158 - policie, 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání SOS).

 • Zřetelně popište, co se stalo.

 • Udejte jméno, adresu a tel. číslo.

 • Nezavěšujte, dokud volaná osoba nezavěsí.

Harmonogram úklidu DS

 Adresa: Dukelská 202, 339 01 Klatovy

Zřizovatel: Centrum pro rodinu Benjamínek, z. s., Komenského 4, Domažlice 344 01

IČ: 26993350

Způsob a četnost úklidu a čištění

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách dětské skupiny zodpovídá pracovnice úklidu. Zároveň také zodpovídá za správné použití čisticích a dezinfekčních prostředků. Kontrolu provádí vedoucí dětské skupiny.

Úklid se provádí následovně:

Denně:

 setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik u dveří

 vynášení odpadků,

 vyčištění koberců vysavačem

 za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdně, vždy v pátek:

 omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

 dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku

2x ročně:

 umytí oken včetně rámů

 umytí svítidel

 celkový úklid všech prostor skupiny

Malování:

 třídy - 1x za dva roky

Hygienická pravidla pro dětskou skupinu Benjamínek

 Touto směrnicí jsou určeny pracovní postupy v dětské skupině, nakládání s odpady, jídlem, komunikace s dodavatelem obědů, pravidla přijímání nových dětí do dětské skupiny v souvislosti s hygienickými podmínkami a další nezbytnosti, potřebné pro zdárný provoz dětské skupiny z hlediska požadavků Krajské hygienické stanice. V každé dětské skupině je určena osoba, která zodpovídá za konkrétní bod této směrnice a jeho plnění. Směrnice vychází ze zákona č 247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Směrnice je určena pro zaměstnance DS Benjamínek a další pověřené osoby, které zajišťují péči o děti v dětské skupině, či jinak zajišťují její provoz.

Související dokumenty: Odpovědná osoba v provozu:

 1. Smlouva o svozu odpadů, likvidace

 2. Smlouva o dodávce služeb - praní a mandlování prádla

 3. Smlouva o dodávce obědů

 4. Provozní řád provozovny výdejny stravy

 5. Systém kritických bodů HACCP

 6. Sanitační řád kuchyně

 7. Způsob a četnost úklidu v dětské skupině viz příloha

 8. Potravinářské průkazy

 9. Přihlášky do dětské skupiny

 1. Odpady jsou sváženy společností OHK Klatovy na základě rozpisu svozu odpadů, který je podrobně popsán ve smlouvě. Personál má povinnost třídit odpad dle platných pravidel (papír a plast). Použité pleny jsou skladovány samostatně ve speciální nádobě na pleny a likvidovány dle pokynů KHS. Vynášet mimo kuchyň.

 1. Veškeré prádlo, používané v dětské skupině, je nutno nechat odborně vyprat minimálně jednou za 3 týdny. Evidenci četnosti praní vede pověřená osoba. Týká se dětského ložního prádla nebo jakéhokoliv textilu, který se v DS používá, vyjma hadrů na čištění - ty je třeba dle potřeby likvidovat a měnit.

Každé dítě má k dispozici: prostěradlo, polštář včetně povlečení, peřinku včetně povlečení, matraci. To vše má označeno svou značkou a je personálem ukládáno na stále stejné místo do regálu označeného stejnou značkou. Dětské skupiny mají povinnost mít náhradní sady prádla pro případy znečištění či zdržení v prádelně.

Je povinnost mít vytvořený seznam značek s aktuálními jmény dětí pro případy suplování či jiných nenadálých událostí.

3.1 Dětská skupina má zajištěnou smlouvu o dodávce obědů s jednoznačně definovaným

dodavatelem. V ní je určena cena za jeden oběd, doba dovozu obědů, svozu zbytků,

telefonní číslo na kontaktní osobu dodavatele. Obědy objednává odpovědná osoba a

počty upravují nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

Jídelní lístek včetně alergenů musí být vyvěšen na viditelném místě v DS pro personál

i rodiče. Na konci měsíce, nejpozději do 2 pracovních dnů, sečte odpovědná osoba

odebrané obědy, celkový počet a počet odebraných obědů od každého dítěte.

4.1 Provozní řád stravovacího zařízení musí být fyzicky vytištěný na pracovišti a personál

má povinnost si ho přečíst a řídit se jím. Je zde specifikováno, jak nakládat s jídlem,

jak udržovat hygienu provozovny i osobní.

5.1 Systém kritických kontrolních bodů HACCP je přílohou Provozního řádu provozovny a

určuje, jakým způsobem se postavit k nepředvídatelným okolnostem, které mohou

nastat při manipulací s jídlem v dětské skupině. Personál má povinnost se s ním

seznámit a řídit se jím. V podmínkách DS Benjamínek jde převážně o výdej a příjem

jídla.

Pracovník má povinnost zaznamenávat teplotu dovezených jídel do Průvodního listu

viz příloha, a to při přijetí i těsně před servírováním pokrmů. Teplota nesmí klesnout

pod 60 stupňů. Průvodní listy včetně jídelních lístků je třeba uchovávat po dobu 2 let.

6.1 Sanitační řád kuchyně je soubor dokumentů: Provozní řád výdejny stravy a systému

kritických kontrolních bodů HACCP.

7.1. Potravinářské průkazy mají povinnost s sebou nosit všichni zaměstnanci dětské

skupiny, kopie se ukládají k sanitačnímu řádu kuchyně pro potřeby případné

kontroly.

8.1. Děti jsou do dětské skupiny přijímány pouze za předpokladu, že mají ukončené

zákonné očkování.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem přečetla uvedenou směrnici včetně jejích příloh a pokyny v ní uvedenými se budu nadále řídit při zajištění provozu dětské skupiny Benjamínek, Dukelská 20. Souhlasím s pověřením danými úkoly.

Jméno Datum Podpis

Příloha č.1: Shrnutí důležitých bodů:

 • V lednici musí být teploměr. Teplota nesmí stoupnout nad 7 stupňů.

 • Při výdeji jídla či jiných potravin, určených ke konzumaci, vždy použijeme jednorázové rukavice, které následně zlikvidujeme.

 • V kuchyni resp. výdejně stravy máme vždy vlasy pod pokrývkou hlavy.

 • Nádobí se myje v myčce, odděleně se myje použité nádobí a nádoby na dovoz jídla.

 • Děti i zaměstnanci musí mít k dispozici vždy dostatek mýdla a jednorázových ručníků.

 • Postup při výdeji obědů: zaměstnanec určený k výdeji jídla si oblékne všechny výše uvedené ochranné pomůcky. Změří teplotu jídla při převzetí od dodavatele a zaznamená ji do Průvodního listu. Zkontroluje, zda dodavatel dodal svůj Průvodní list s datumem, názvem pokrmu, teplotou při distribuci a dobou spotřeby. Před výdejem jídla znova změří teplotu pokrmu, která nesmí klesnou pod 60 stupňů a zapíše ji do Průvodního listu.

 • Po výdeji obědů se vydávající zaměstnanec postará o úklid a desinfekci kuchyně a jídelny.

 • Po uplynutí procesu mytí v myčce připraví zaměstnanec nádoby na dovoz jídla pro dodavatele a spolu se zbytky je připraví na určené místo k odvozu.

 • Každý den je nutné vytřít celou provozovnu, desinfikovat kuchyň, koupelny a WC, vyluxovat koberce a vynést koše. S výjimkou nádob na tříděný papír.

 • Zaměstnanci mají povinnost regulovat teplotu v místnosti na stanovené hodnoty a v zimních měsících topení při odchodu stahovat na 18 stupňů.

 • Zaměstnanci mají povinnost zkontrolovat zamčení celé provozovny a vypnutí světel a všech svítidel.

 • Je nutno mít k dispozici a k nahlédnutí přehledný soupis aktuálně docházejících žáčků do skupiny, kontakty na rodiče, sledovat a zapisovat docházku dětí i personálu a seznam přidělených značek.

Sledování vývoje dítěte a individuální podpora

Tato vnitřní směrnice vychází z potřeby cíleného pozorování dítěte, jeho potřeb, projevů a výkonů s cílem jejich vyhodnocení a případně zachycení vývojových odlišností. Určuje postupy, podmínky a předpoklady k úspěšnému vyhodnocení kritérií, postupy pro kontrolu správnosti zjištěných skutečností a aplikace nápravných opatření do praxe. Definuje, jak archivuje záznamy o dítěti a konzultacích s rodiči. Zároveň jasně uvádí postupy a možnosti komunikace s rodiči tak, aby byla partnerská a efektivní.

 1. Hlavní cíle sledování vývoje dítěte - zachycení vývojových odlišností

Sledujeme položky definované v dokumentu Vstupní záznam o dítěti.

Dokument archivuje personál DS v portfoliu/deskách, které jsou nadepsané jménem dítěte a datem narození a datem nástupu do dětské skupiny. Prvním dokumentem v portfoliu je Dotazník o dítěti, který je součástí vstupních dokumentů do dětské skupiny Benajmínek. Záznamy jsou neveřejné, určené pro vnitřní potřeby personálu dětské skupiny. Zápisy je nutno pořizovat tak, aby údaje o dítěti byly srozumitelné pro pečující osoby, které v dané DS suplují, či pro nový personál. Údaje v nich obsažené jsou firemním tajemstvím a jejich konzultace mimo DS je přísně zakázaná, mimo předem zkonzultovaných případů konzultace s odborníky apod. V ojedinělých případech je vhodné ukládat do portfolia i fotodokumentaci chování či výtvorů dětí, které vykazují možné vývojové odlišnosti.

1.2 Kontrola zjištěných skutečností: rozhovorem s rodiči, konzultací s kolegyněmi.

1.3 Po objektivním posouzení skutečností je nutné vzít zjištěné na vědomí a výsledky aplikovat v individuálním přístupu k danému dítěti, jeho výchově a podpoře.

1.4 Při zjištění jakýchkoliv odlišností, ať pozitivních či negativních, je nutná konzultace s rodiči a ověření zjištění případně porada o dalším postupu. Takovouto interní a soukromou konzultaci je nutno zaznamenat do karty dítěte a uložit do jeho individuální složky. Konzultace s rodiči je nutná provádět průběžně a pravidelně i bez konkrétního důvodu.

1.5 Po ukončení docházky dítěte do DS je nutno složku archivovat, popsat datem ukončení docházky a uložit na stanovené místo. Složka musí obsahovat též důvod ukončení docházky.

 1. POZOR NA:

 • Pozorování dětí bez vyhodnocení výsledků výchovné činnosti

 • Neobjektivitu při posuzování dítěte

 • Srovnávání s jinými dětmi v jiné vývojové fázi nebo s jinými předpoklady

 • Z pozorování a posouzení dítěte vždy musí vzejít podnět k jeho individuální podporu

 • Záznamy s citlivými údaji o dětech musí být vždy bezpečně uloženy mimo dosah nekompetentních osob

 • Netaktnost, necitlivost při sdělování možných vývojových deficitů rodičům

 1. Komunikace s rodiči - efektivní a partnerská

Personál o výsledku individuální komunikace s rodiči vždy informuje nadřízeného a zapíše ho do portfolia dítěte. Samozřejmostí je denní komunikace obsahující vhodnou formu přivítání a rozloučení s dítětem i rodičem a případná pravidelná nabídka individuálních konzultací. Na takové setkání je vždy potřeba se připravit, vymezit si čas a promyslet téma hovoru na základě portfolia.

 1. Jakou formou komunikovat?

Osobně - každá dětská skupina musí mít stanovenu kompetentní pečující osobu, která bude komunikovat s rodiči. K tomu musí mít tyto předpoklady: schopnost vzbudit důvěru, umět pozorovat konkrétní kritéria vývoje, objektivně je posoudit, taktně, empaticky a efektivně předat informace rodičům, kolegyním, vedení dětské skupiny.

Elektronick - Lze zasílat informace pomocí sms nebo emailu. K emailu lze připojit přílohu.

 1. Kdy komunikovat?

Plánovaně - vyhlášením třídních schůzek minimálně jednou za rok, den otevřených dveří, jednorázové tématické akce komunitního typu (vítání jara, Mikuláš, besídka apod.) Nutno informovat o termínech s dostatečným předstihem.

Individuálně - vždy, když je třeba předat konkrétní informaci individuálně či celé skupině.

 1. Zveřejňování informací

Elektronicky - na facebooku https://www.facebook.com/DS.Benjaminek. O jeho existenci informovat rodiče při nástupu do dětské skupiny a zajistit si souhlas se zveřejňování informací a fotografií.

Nástěnka v dětské skupině - vývěska, aktuální info, jídelní lístky, důležité informace k provozu školky. Odborné články, přednášky v okolí apod.

 1. POZOR NA:

 • Absenci konzultací s rodiči

 • Poskytování mlhavých, nekonkrétních informací

 • Pozdní zveřejňování informací o dění v DS

 • Při předávání citlivých informací musí být zajištěno dostatečné soukromí

 • Zadržování informací o dítěti z různých důvodů

 • Rodiče se nevychovávají, dávají se pouze doporučení

 • Přetěžování rodičů častým poukazováním na odlišnosti jejich dětí

 • MÉNĚ MLUVIT, VÍCE NASLOUCHAT

 • POVINNOST MLČENLIVOSTI JE ZÁKONEM DANÁ!!! Její porušení může být důvodem k výtce od zaměstnavatele, v odůvodněných případech i k propuštění ze zaměstnání.

Rizikové situace

Zpracování potenciálních rizikových situací

Tato směrnice je manuálem pro potenciální rizikové situace, které mohou nastat v provozu Dětské skupiny Benjamínek. Směrnice vychází z aktuálních provozních podmínek, ze situací, které jsme v praxi vyhodnotily jako rizikové, dále ze sdílených zkušeností a podnětů rodičů. Přílohou je zpracování konkrétních situací, na kterém se podílel celý tým DS Benjamínek. Směrnice je "živý" dokument, který je třeba aktualizovat a doplňovat, na základě dalších zjištěných potenciálních rizik. V prvé části se budeme zabývat všeobecnými standardy v případě úrazu či onemocnění, v příloze pak nalezneme zpracované konkrétní situace.

Pozn: Chůva rovná se pečující osoba

 1. Postup při závažném úrazu nebo náhlém onemocnění dítěte

 • Nejbližší pečující osoba poskytuje nezbytnou zdravotnickou pomoc, v případě potřeby volá po stabilizaci dítěte Rychlou záchrannou pomoc 155 nebo 112.

 • Při úrazu neohrožující život dítěte lze konzultovat postup první pomoci se záchrannou služnou 155. Druhá lektorka přebírá odpovědnost za ostatní děti a v případě potřeby volá na pomoc další pečující osobu. Jakmile je to možné, kontaktuje vedení DS a to zajistí další legislativní postup. V případě úrazu či ošetření dítěte provede vždy zápis do knihy úrazů.

 1. Postup při úrazu nevyžadujícím lékařskou péči

 • Pečující osoba provede nezbytné laické ošetření, zraněného uklidní. Jedná-li se o větší úraz, kontaktuje rodiče a zkonzultuje, zda je nutné vyzvednutí dítěte z DS. Provede vždy zápis do knihy úrazů.

 1. Postup při podezření na otravu dítěte

 • Vypláchnout postiženému ústa a zjistit rozsah, objem spolknutého

 • Zajistit vzorek jedovaté látky

 • Okamžitě volat záchrannou pomoc 155

 1. Postup při náhlém onemocnění dítěte, nevyžadujícím lékařskou péči

 • Pečující osoba zjistí teplotu dítěte, provede laické zdravotnické úkony. Dítěti nepodáváme žádné léky. Ihned kontaktuje rodiče a vyžádá si okamžité vyzvednutí dítěte z DS. Do doby příchodu rodičů dítě pokud možno izoluje a povolá další pečující osobu na jeho dozor. Pokud se nepodaří zastihnout rodiče, je třeba kontaktovat další osoby, uvedené v přihlášce dítěte. Je nutné mít vytvořený seznam kontaktů rodičů dětí!

 1. Postup při náhlém onemocnění pečující osoby

 • Druhá peč. osoba poskytne nezbytnou první pomoc, případně zavolá Rychlou záchrannou službu. Po stabilizaci, uklidní děti, usadí je na jedno místo a okamžitě volá pro pomoc další pečující osoby. V případě lehčího onemocnění pečující osoba počká příchodu pomocného personálu a odchází k lékaři. O svém zdravotním stavu neprodleně informuje vedení.   

Pravidla pro zaměstnance DS Benjamínek

 1.   Počet pečujících osob - zákonná povinnost: na 6 dětí 1 pečující osoba. Navýšení počtu pečujících osob je třeba při organizačně náročnějších situacích, např. při vyšším počtu nových dětí, při jednorázových akcích či výletech, při procházce s kočárkem, při předvídatelném nebezpečí (velmi aktivní dítě, opravy komunikace u školky, větší provoz na parkovišti před školkou apod.)

 1. Zaměstnanci se prokazatelně seznamují s vnitřními předpisy, orientují se ve všech pravidlech školky, znají dokumenty předávané rodičům, znají obsah webových stránek, dokáží poradit se systémem omluv a náhrad. Dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví a bezpečnost při práci pro děti i dospělé. Předcházejí rizikům, aktivně se podílejí na odstraňování nebezpečných situací.

 1. Pravidelně 1x za měsíc se koná porada zaměstnanců, kde jsou informováni o změnách v provozu DS a naopak informují ředitele DS o svých zjištěních, návrzích na změnu pracovních podmínek, konzultují s ním problematické situace při práci s dětmi.

 1. Podílejí se na aktualizaci vnitřních dokumentů a to tímto způsobem:

Seznámení se závazným dokumentem - diskuse o obsahu s kolegyněmi a vedením - zajištění porozumění (srozumitelnost) - návrh úpravy dokumentu - schválení odp. osobou - ověření znalostí

Důležitá telefonní čísla:

Vytvořený seznam kontaktů na rodiče - v kompetenci hlavní chůvy, viditelně vyvěšený pouze pro potřeby zaměstnanců DS a aktualizovaný. Kontakty na rodiče dětí přenést do telefonu, který chůvy nosí při pobytu dětí venku.

Systém na ochranu před úrazem:

 • každé zjištěné bezpečnostní riziko buď okamžitě eliminovat nebo dle akutnosti hlásit výkonnému řediteli nebo řediteli dětské skupiny v tomto pořadí, který zajistí nápravu.

 • Průběžně zjišťovat a identifikovat nově vzniklá rizika (rozbité hračky, odtržený koberec, prasklé okno apod.) a zajistit nápravu buď okamžitě nebo po poradě s vedením. Za nápravu zodpovídá vedoucí chůva.

 • Pořizovat hračky a herní prvky certifikované z nezávadných materiálů a bez snadno rozbitných či ukousnutelných, odtržitelných částí.

 • Stále upozorňovat rodiče, ať nenosí do DS hračky z domova

Organizace v dětské skupině:

 • Zajistit nad dětmi stálý dohled, nepustit je z očí

 • Domluvit se jasně o tom, kdo s dětmi chodí na WC, kdo podává stravu, kdo servíruje, kdo přebírá děti - viz Denní plán činnosti v DS

 • Na vycházky chodit do známého prostředí, děti trpělivě učit návyky, organizované chůzi, upozorňovat vzhledem k jejich věku na nebezpečí na vozovce, rozhlédnutí, semafor apod.

 • Naučit bezpečné zacházení s nebezpečnými předměty typu: nůžky, vidličky

 • Promyslet návaznost činností v DS - vytírání, luxování, desinfekce tak, aby neohrožovali bezpečnost dětí i pečujících osob.

 • Předjímat rizika, přijímat opatření předem - zakopnutí, uklouznutí po rozlité tekutině apod.

Postup při úrazu:

 • Povinné pomůcky na vycházku: telefon, základní zdravotnické pomůcky, zastavovací terčík, reflexní vesty pro děti

 • Při úrazu okamžitě rozdělit role: kdo se stará o děti, kdo řeší úraz

 • Přivolat lékařskou pomoc, vyžaduje-li to charakter úrazu

 • Neprodleně informovat vedení a rodiče

 • Drobné úrazy ošetřit pomocí lékárničky, která je na viditelném místě mimo dosah dětí a nově též v denní místnosti. Kontrolovat expiraci obsahu lékárny - zodpovědnost vedoucí chůva

 • Neprodleně, nejpozději do 24 hodin, zapsat záznam o úrazu do knihy úrazů.

 • Zapisují se všechny úrazy.

Prevence vzniku úrazu:

 • Pozor na nestabilní nábytek, případně nábytek, po kterém děti mohou nepozorovatelně vylézt do výšky a spadnout.

 • Nenechat si děti hrát na dlažbě - tvrdá, možnost uklouznutí a poranění

 • Ostré rohy nábytku zajistit kryty.

 • Topení zajistit kryty proti popálení, je-li to třeba a zajistit ostré rohy radiátorů

 • Zásuvky zabezpečit kryty nebo bezpečnostními prvky

 • Elektronická zařízení zajistit tak, aby děti neměly přístup ke kabelům - možnost tahem strhnout těžké předměty.

 • Tvrdé a těžké předměty odstranit z dosahu dětí - poranění hodem apod.

 • Pozor na rohy koberců, kobercové lišty.

 • Zamezit přístupu dětí ke skleněným plochám - pozor na rozbití okna hodem tvrdého předmětu apod.

 • Vždy uklízet vysavač či kbelík s vodou mimo dosah dětí ihned.

 • Nepoužívat malé magnety, korálky, třpytky - možnost vdechnutí

 • Ihned odstraňovat jakkoliv rozbité hračky.

 • Pozor na výšku stolečků a židliček - musí být přiměřené věku a výšce dětí.

 • Vždy uklízet kabelky a věci pečujících osob mimo dosah dětí.

 • Kontrolovat všechny únikové cesty dětí a neustále je mít pod dohledem -platí venku i vevnitř. Pozor na díry v plotech, otevřená vrátka, schody na zahradě.

 • Jakékoliv situace ohrožující zdraví nebo bezpečí dětí či pečujících osob okamžitě hlásit.

 • Pozor na situace, které vzniknou v případě přestěhování nebo doplnění nábytku nebo změnou v dětské skupině - nutno ihned přemýšlet a eliminovat možná rizika.